Algemene Voorwaarden webshop

Definities
Pacomer: gebruiker van deze algemene voorwaarden, Francisco Rodríguez Rodríguez, handelend als
eenmanszaak onder de naam Pacomer te Amsterdam, met KvK nummer 51371391.
Afnemer: de (rechts)persoon die een bestelling plaatst via de webshop van Pacomer.
Overeenkomst: alle afspraken tussen Pacomer en Afnemer in verband met de Aankoop, inclusief deze
toepasselijk verklaarde en door de Afnemer door middel van ondertekening van de Opdrachtbevestiging
geaccepteerde Voorwaarden.
Opdrachtbevestiging: de digitale of schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Pacomer.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Pacomer.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Pacomer. De voorwaarden zijn
voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Pacomer.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer te kennen akkoord te gaan met de leverings- en
betalingsvoorwaarden.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
derden niet door Pacomer erkend.
1.4 Pacomer garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Pacomer bestellingen tenminste binnen 30 dagen
uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde product niet op voorraad of leverbaar is, als er om
andere redenen vertraging is of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de Afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Pacomer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pacomer
geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de
vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de Afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de Afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Pacomer heeft teruggezonden, is de
koop een feit. De Afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn
van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk een melding te maken bij Pacomer. De Afnemer dient te bewijzen dat
de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van
de zaken dient te geschieden in de originele, ongeopende verpakking verkerend. Indien de zaken door de
Afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de
zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Pacomer er zorg voor dat binnen
30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende
verzendkosten aan de Afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de Afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen en etenswaar die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met
hygiëne of producten die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien Afnemer een bestelling plaatst bij Pacomer, worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand
van Pacomer. Pacomer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal zijn gegevens niet verstrekken aan
derden.
5.2 Pacomer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke
behandeling van haar persoonlijke gegevens.
5.3 Pacomer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze
lijst te worden verwijderd.

6. Garantie
6.1 Pacomer garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,
betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en
staat daarmede in voor de garantie van het aan het geleverde product.
6.2 De Afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat er
afgeleverde product(en) verkeerd, ondeugdelijk, over datum of incompleet is, dan dient de afnemer alvorens over
te gaan tot terugzending aan Pacomer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk, eventueel met foto ter aanvulling,
te melden aan de klantenservice van Pacomer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen
uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Pacomer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken
dient te geschieden in de originele verpakking. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht
tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien de klacht van de Afnemer door Pacomer gegrond wordt bevonden, zal Pacomer het bedrag van
desbetreffend(e) product(en) retourneren.
6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang Afnemer jegens Pacomer in gebreke is; B) Afnemer de
geleverde producten heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken; C) de geleverde producten aan
abnormale omstandigheden zijn blootgesteld; D) de geleverde producten anderszins onzorgvuldig behandeld in
strijd met de aanwijzingen van Pacomer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Afnemer, behoudt Pacomer zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pacomer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Pacomer gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.5 Pacomer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Afnemer had behoren te begrijpen dat de
aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Pacomer en Afnemer komt tot stand nadat een bestelopdracht door Pacomer op
haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Pacomer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten
op de internetsite van Pacomer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de koop.

10. Overmacht
10.1 Pacomer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten
gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid
niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
internet, elektriciteitsstoring, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde
technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pacomer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,
gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Pacomer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pacomer gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Pacomer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het
reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Pacomer is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de
producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of neem schriftelijk contact op met
Pacomer. Afnemer is verantwoordelijk voor veilig gebruik van het aangekochte product en dient zelf voor gebruik
de houdbaarheidsdatum en gebruiksvoorschriften te controleren van een eetbaar product. Ook is de Afnemer
verantwoordelijk voor het hygiënisch handelen bij gebruik van de eetbare producten. Bij twijfel of het product wel
of niet deugt, dient Afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en eventueel ook telefonisch contact op te nemen met
Pacomer.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Amsterdam.