Algemene Voorwaarden

versie 5 april 2018

1. Definities
Pacomer: gebruiker van deze algemene voorwaarden, Francisco Rodríguez Rodríguez, handelend als eenmanszaak onder de naam Pacomer te Amsterdam, met KvK nummer 51371391.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Pacomer de Opdracht geeft een cateringopdracht te verzorgen.
Overeenkomst: alle afspraken tussen Pacomer en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze toepasselijk verklaarde en door de Opdracht gever door middel van ondertekening van de Opdrachtbevestiging geaccepteerde Voorwaarden.
Opdrachtbevestiging: de digitale of schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Pacomer.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Pacomer.
Opdracht: de levering van diensten aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst (zoals het verzorgen van catering, live-cooking, recepties, workshops en evenementen inclusief de organisatie, welke diensten mede kunnen omvatten verhuur van cateringmateriaal en het ter beschikking stellen van personeel).

2. Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
2.2 De Voorwaarden zijn door Pacomer aan Opdrachtgever toegezonden met de offerte en door Opdrachtgever ontvangen en akkoord bevonden.
2.3. Indien en voorzover het akkoord van artikel 2.2. Voorwaarden onverhoopt niet gegeven c.q. niet van toepassing is, dient Opdrachtgever daar onmiddellijk bij Pacomer melding van te maken door middel van telefonisch contact en een e-mailbericht (info@pacomertraiteur.nl). De Overeenkomst is dan onmiddellijk automatisch ontbonden en alle uitgevoerde verbintenissen worden in beginsel teruggedraaid, met dien verstande dat de reeds door Pacomer verrichte werkzaamheden en/of ingekochte c.q. ingehuurde zaken en/of personen wel door Opdrachtgever dienen te worden voldaan aan Pacomer, tenzij de melding is gedaan ten minste vijf (5) kalender dagen vóór de overeengekomen opdracht- c.q. cateringdatum.
2.4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst en zijn door Pacomer nadrukkelijk afgewezen en niet van toepassing op de Opdracht.
2.5 Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.

3. Offerte, overeenkomst, opdrachtbevestiging
3.1 Een offerte van Pacomer is vrijblijvend en zeven (7) kalender dagen geldig na offertedatum, tenzij Pacomer anders aangeeft.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Pacomer onmiddellijk schriftelijk van de Overeenkomst afziet.
3.3. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Pacomer maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Pacomer deze (alsnog) schriftelijk bevestigt.
3.4 Pacomer bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

4. Identiteit
4.1 Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Pacomer, indien Pacomer dat wenst, een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningbevoegde persoon en/of een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Pacomer verstrekken.
4.2 In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening en/of de (on)bevoegdheid van de persoon die de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever, zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningbevoegde persoon ieder hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.

5. Prijs, waarborg, betaling, rente, (proces)kosten
5.1 De prijzen van Pacomer zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
5.2 Pacomer offreert de prijs van de Opdracht op basis van voorcalculatie.
5.3 Pacomer kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten e.d. en ter verzekering van eindbetaling.
5.4 Opdrachtgever zal aan Pacomer een voorschot en/of een waarborgsom binnen tien (10) kalender dagen na de factuurdatum en uiterlijk vijf (5) kalender dagen vóór de beoogde uitvoering van de Opdracht voldoen, tenzij de Overeenkomst anders bepaald.
5.5 Pacomer zal direct na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank etc.). Het eventueel betaalde voorschot zal alsdan worden verrekend.
5.6 Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen veertien (14) kalender dagen na de factuurdatum voldoen. Indien Opdrachtgever zijn eigen betaaltermijn wenst te hanteren, dient dit vooraf schriftelijk door Opdrachtgever aangegeven te worden. Pacomer bepaalt of hij dit al dan niet accepteert.
5.7 In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,-. verschuldigd aan Pacomer zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
5.8 In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Pacomer jegens Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van juridische rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen.

6. Verplichtingen Opdrachtgever
6.1 Door Pacomer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals huurmateriaal, (paella) pannen, schalen, opschepbestek, warmhoudmateriaal et cetera blijven eigendom van Pacomer en worden na de Opdracht binnen zeven (7) kalender dagen aan haar geretourneerd. Indien dit niet mogelijk is, komen Partijen gezamenlijk overeen hoe en wanneer dit gebeurt.
6.2 Indien enige ter beschikking gestelde zaken niet, incompleet of in slechte staat worden geretourneerd, zal Opdrachtgever de (vervangings)schade vergoeden aan Pacomer op de eindfactuur.
6.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle eventuele benodigde publiek- en privaatrechtelijke vergunningen, goedkeuringen, toestemmingen en door haar georganiseerde en/of bestelde zaken et cetera.

7. Wijzigingen/annulering Overeenkomst
7.1. Indien Opdrachtgever aan Pacomer te kennen geeft de Overeenkomst c.q. de Opdracht na de Opdrachtbevestiging te willen wijzigen, zal Pacomer zich redelijkerwijs inspannen daaraan medewerking te verlenen, zonder dit te (kunnen) garanderen.
7.2 Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als Pacomer de uitvoering van de Opdracht opschort, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Pacomer vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet: a. binnen twee (2) kalender dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
b. tussen drie (3) kalender dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 50%;
c. tussen vier (4) kalender dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 25%. Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
7.3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt, kan Pacomer de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.
7.4. Bovenstaande wijziging van uitbreiding van de Overeenkomst dient uiterlijk drie (3) kalender dagen van te voren schriftelijk (inclusief via e-mail) aan Pacomer aangegeven en bevestigd te worden.

8. Klachten
8.1 Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht controleren.
8.2 Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen één (1) uur na constatering aan Pacomer (telefonisch) melden.
8.3 Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen twee (2) kalender dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk (via e-mail) aan Pacomer melden.
8.4 Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen vijf (5) kalender dagen na de factuurdatum schriftelijk (via e-mail) aan Pacomer melden.
8.5 Pacomer zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
8.6 Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
8.7 Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Pacomer niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

9. Aansprakelijkheid Pacomer / overmacht
9.1 Pacomer is niet aansprakelijk voor (letsel- en/of directe of indirecte gevolg) schade als gevolg van onoplettendheid van de Opdrachtgever, zoals wanneer er op locatie gekookt wordt door Pacomer en er scherpe of hete materialen worden gebruikt. Ook is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor eventueel aanwezige minderjarigen.
9.2 Pacomer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen (verwachte) gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
9.3 Pacomer is niet aansprakelijk voor (letsel- en/of directe of indirecte gevolg) schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Pacomer.
9.4 Pacomer is niet aansprakelijk voor (letsel- en/of directe of indirecte gevolg) schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
9.5 Opdrachtgever zal elke schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Pacomer voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
9.6 Elke aansprakelijkheid van Pacomer is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Pacomer vergoedt.
9.7 Indien Pacomer door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed (overmacht) niet aan de Overeenkomst kan voldoen, is Pacomer niet aansprakelijk voor enige negatieve gevolgen en/of schade aan de zijde van Opdrachtgever. Dit kunnen – niet limitatief – omstandigheden en gebeurtenissen zijn die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, niet op de afgesproken tijd arriveren door verkeersopstoppingen, files et cetera.
9.9 Pacomer is verantwoordelijk voor de hygiëne en houdbaarheid van zijn producten door zicht te houden aan de regels van de HACCP. Indien Opdrachtgever een bestelling doet en de gerechten op een later tijdstip of andere dag wil nuttigen, dient hij zich aan de voorschriften te houden om de veiligheid van de producten te garanderen (welke op verzoek digitaal wordt gegeven door Pacomer).

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.